Verzekeraars verhalen brandschade nalatige bedrijven

 • 21-10-2013  

   

  Nieuwe BBr per 1 januari 2014 in werking

   

  Brandverzekeraars krijgen de mogelijkheid om schade bij bedrijfsbranden op de veroorzaker te verhalen als de brand het gevolg is van overtreding van veiligheidsvoorschriften of onzorgvuldig handelen. De nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) treedt op 1 januari 2014 in werking. Het is de verwachting dat bedrijven, zeker die bedrijven die brandgevaarlijke werkzaamheden verrichten, meer aandacht aan preventie zullen besteden.

   

  Brandverzekeraars hebben wettelijk het recht om een uitgekeerde schadevergoeding te verhalen op de schadeveroorzaker, of dat nu een particulier of bedrijf is. Verzekeraars maken in de praktijk echter amper gebruik van dat recht. Zij hebben al jaren de afspraak geheel af te zien van hun verhaalsrecht op particulieren. Ook is afgesproken het verhaalsrecht op bedrijven (‘niet-particulieren’) niet verder uit te oefenen dan tot een bedrag van 500.000 euro per gebeurtenis – als sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen. De reden voor het afzien van het verhalen van schade is dat de verhoudingen tussen verzekeraar en verzekerden en tussen verzekerden onderling verstoord kunnen raken. Brandschades bij bedrijven zijn in praktijk vaak veel groter dan 500.000 euro.

   

  Brandpreventie stimuleren
  Deze afspraak tussen verzekeraars – vastgelegd in de Bedrijfsregeling Brandregres 2000 – is de afgelopen jaren ter discussie gesteld. Diverse verzekeraars gaven aan dat de regeling de internationale concurrentieverhoudingen beïnvloedt en binnen de vrije dienstenruimte in Europa op termijn onhoudbaar is. Een ander belangrijk argument om de BBr voor de zakelijke markt af te schaffen, is dat ondernemers – en zeker bedrijven die brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren – nu nadrukkelijker kunnen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om brandveiligheid te vergroten en brandpreventie te stimuleren. En daarmee de overlast van schade door brand terug te dringen.

   

  Op de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars is in juni ingestemd met de nieuwe BBr, die op 1 januari 2014 in werking treedt. Dat maakt het nemen van regres door brandverzekeraars op bedrijven mogelijk. Voor particulieren blijft de oude regeling van kracht. Voor zakelijke huurders is een uitzondering opgenomen. De standaard aansprakelijkheidsverzekering van huurders biedt geen dekking voor schade aan door hen gehuurde zaken. Om te voorkomen dat zakelijke huurders tussen wal en schip vallen, terwijl ze via de huur wel brandpremie betalen, geldt voor hen dat verzekeraars geen regres nemen.

   

  De nieuwe regeling heeft gevolgen voor de verzekeringspositie van ondernemers. Bedrijven moeten mogelijk hun aansprakelijkheidsverzekeringen herzien en vaststellen of de verzekerde sommen in de nieuwe situatie nog voldoen. Het is aan ondernemingen, intermediair en verzekeraars om daar voor 1 januari 2014 een goede invulling aan te geven.