Bedrijfsnoodplan

Goede voorbereiding is onmisbaar

Als er brand uitbreekt binnen uw pand of op uw bedrijfsterrein is het van belang dat u en uw medewerkers weten wat er moet gebeuren. Een goede voorbereiding is hierbij onmisbaar. Om u voor te bereiden op mogelijke calamiteiten zoals brand, ernstige ongevallen, vrijkomen van gevaarlijke stoffen of explosiegevaar kunt u samen met Prevent een bedrijfsnoodplan opstellen. Hierin staan alle maatregelen en voorzieningen beschreven en wordt geregeld hoe men dient te handelen in geval van een calamiteit.

Met een gedegen bedrijfsnoodplan van Prevent kunt u de veiligheid van mensen binnen en in de omgeving van uw bedrijf zeker stellen. Medewerkers worden vooraf geïnformeerd over hoe te handelen indien er zich een calamiteit voordoet. Zo kunt u persoonlijk leed en materiele schade voorkomen.