Projectering blustoestellen

Inventarisatie en evaluatie brandrisico

pictogram brandblusser brandslanghaspelBlustoestellen zijn onmisbaar in een beginstadium van brand en maken dankzij de verplaatsbaarheid en directe beschikbaarheid een snelle bluspoging mogelijk. De aanwezigheid van blustoestellen, geprojecteerd volgens de norm NEN 4001 is niet alleen noodzaak, maar is in veel gevallen verplicht!  Prevent neemt u deze zorg uit handen en realiseert de volledige projectering voor uw bedrijf of organisatie. Om de kwaliteit van de projectering te waarborgen hanteert Prevent Brandbeveiliging de norm NEN 4001:2006. Deze norm omvat de projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen en biedt een goede basis voor een adequate brandbestrijding.

Brandrisico inventarisatie en evaluatie

Prevent maakt van de indeling, het gebruik en de aanwezige normale en bijzondere risico’s op de locatie een inventarisatie en evaluatie. Hieruit volgt een zonering. Per zone worden de mogelijke risico’s, locaties en gevolgen van brand geïdentificeerd en wordt een ontwerp gemaakt waarin de juiste aantallen en typen blustoestellen worden geadviseerd.

Keuzebepaling van de blusmiddelen

Bij het bepalen van de juiste blusstof wordt gekeken naar het meest waarschijnlijke type brand in het gebied waarvoor het blustoestel bedoeld is. Overige keuzecriteria zijn ondermeer de aanwezigheid van chemicaliën, elektrische apparatuur, mogelijke nevenschade door de blusstof en omgevingstemperatuur.

Vervolgens wordt de noodzakelijke basisbeveiliging bepaald, evenals de aanvullende beveiliging voor specifieke brandrisico’s. De basisbeveiliging hangt onder meer af van de gebruiksfuncties van de projecteringszone, de maximale loopafstand en de mogelijke aanwezigheid van vaste brandslanghaspels. Aanvullende beveiliging is vereist in gebieden met bijzondere brandrisico’s. Hier moeten op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie aanvullende blustoestellen worden geplaatst. Voorbeelden zijn de aanwezigheid van lokale brandrisico’s, hooggelegen brandrisico’s, buitenopslag van brandbare stoffen of materialen en tijdelijke brandgevaarlijke werkzaamheden.

Plaatsbepaling van de blusmiddelen

De plaatsing, bereikbaarheid en zichtbaarheid van blustoestellen wordt vastgesteld. Zo moeten personen die gebruik maken van een vluchtroute het blustoestel gemakkelijk kunnen zien en dient de locatie te zijn gemarkeerd volgens de norm NEN 3011. Ook worden de montagevoorschriften bepaald en komen eventueel de voorwaarden voor het toepassen van verrijdbare blustoestellen of vaste blusinstallaties aan bod.

Advies en Inspectie

Aan de hand van onze bevindingen zal Prevent een advies uitbrengen. Na het uitvoeren van de mogelijk vereiste werkzaamheden wordt de projectering getoetst aan de praktijksituatie ter plaatse. Hiervan wordt een inspectierapport opgemaakt. Deze inspectie dient vervolgens ieder jaar te worden uitgevoerd.

Logboek

Bij het eerste inspectierapport ontvangt u van ons gratis een logboek. Hierin kunt u het ontwerp en de verslagen van de inspecties bewaren.